ป.ป.ท. เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหิน สังกัด สพป.ชัยนาท

วันที่ 3 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น.  นายธนวัฒน์  สนิทศักดิ์ดี  ผอ.ปปท.เขต 1  มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการที่ 2 ของคณะตรวจสอบที่ 1 นำโดยจ่าเอกบรรจบ ท้วมวงษ์ นักสืบสวนชำนาญการ และคณะ ร่วมกับพันโทจิตต์เทพ ภาพันธ์  ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดชัยนาท  ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ทั้งนี้ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการและข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาจาก ดร.ลออ  วิลัย  ผอ.สพป.ชัยนาท  และคณะผู้บริหาร ครูของโรงเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่  ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับนำตรวจเยี่ยม  ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปในการนำเสนอไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ เกิดความคุ้มค่าแก่เงินงบประมาณของแผ่นดิน ต่อไป