นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานพิธีประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่สุจริต และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์