โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2563

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือก/สรรหาครู จำนวน 7 คน และนักเรียน จำนวน 35 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563 ณ รัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด ตามหนังสือที่ ศธ 04006/ว7133 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562