“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม.35

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการเกี่ยวข้าวและทักษะการดำรงชีวิต เข้าใจวิถีชีวิต มีจิตสำนึกในการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาไทย ตลอดรวมถึงสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และนำทักษะวิถีชีวิตของเกษตรกรไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกถึงวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562  ถือเป็น “วันชาติ”

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โดยมีนายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กล่าวรายงาน มีนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์  ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ