นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศ การอ่าน การเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการอาหารกลางวัน-อาหารเสริมนม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และให้กำลังใจนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางและโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์