โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม.35 ที่รับการประเมิน”โรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย สภาส่งเสริมความปลอดภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น”

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย ของสภาส่งเสริมความปลอดภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยคณะกรรมการจากสถาบัน National Mental Support Center for School Crisis (MSCSC) of Osaka Kyoiku (Education) University โดยการนำของ Dr.Disuke FuJita และ ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. เข้าประเมินโรงเรียนในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม โดยมีนายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับรายงานผลและแสดงศักยภาพกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้คณะกรรมการฯ รับชม

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้กำลังใจในการรับการประเมินฯ ครั้งนี้

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน