สพป.พัทลุง เขต 1 ในนามประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์


……………………………………………………

วันนี้เวลา 09.00 น. (4ธ.ค.62) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ในนามประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU) ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพัทลุง เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ โดยรับฟังนโยบายและรายละเอียดการพัฒนาผ่านทาง VDO Conference ดังนี้
-นายณัฎฐพล ทีปสวุรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ
– แนวทางการพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์แนวใหม่ โดยรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา
– ข้อตกลงเบื้องต้นและกำหนดการพัฒนาฯ โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นางสุดา สุขอ่ำ
– การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเลขาธิการ กพฐ.และผู้เข้ารับการพัฒนา โดยประธาน Cluster/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
สำหรับกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 73 คน แบ่งเป็น ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. 22 คน ศึกษานิเทศก์ 51 คน