สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมทางไกล MOU ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ เขตตรวจราชการที่ 8

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ได้ดำเนินการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Conference   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  1.ประธาน Cluster 8 2.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)จำนวน 8 คน 3.ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 คน  4.ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓๓ คน รวมทั้งสิ้น 46 คน  โดยมีนายณัฏฐพล   ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมผ่านทางไกล conference และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1