สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฯ เพื่อทราบประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562, พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มาตรา 31 และมาตรา 32 เพื่อพิจารณาตรวจสอบมาตรฐานการจัดตั้งค่ายลูกเสือวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ (วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร) และเรื่องอื่น ๆ (การพัฒนาค่ายลูกเสือพระนารายณ์) ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)