ทุนมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น จะรับสมัครนักเรียนผู้รับทุน 50 เปอร์เซ็น เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ภาควิชา Business of Administration คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ปีการศึกษา 2563

ในการนี้ สพฐ. ขอให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและประสงค์จะสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าว ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

รายละเอียยด