ว่าที่ รอง ผอ.สพท. และ ศน. รับนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พร้อมลงนาม MOU การปฏิบัติหน้าที่ฯ

4 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ หลังจากนั้นได้ร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนารอง ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ แนวใหม่ จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา และข้อตกลงเบื้่องต้น ซึ่งได้กำหนดการพัฒนารอง ผอ.สพท.และศึกษานิเทศก์ โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ นางสุดา สุขอ่ำ และในวันนี้ สพฐ. ได้มอบหมายให้กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (Cluster ที่ 7) ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเองร่วมกัน (MOU) ระหว่าง สพฐ. กับผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท. ใน Cluster ที่ 7 จำนวน 7 ราย และผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 22 ราย สำหรับ Cluster ที่ 7 ได้มอบหมายให้นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ประธาน Cluster ที่ 7 ดำเนินการจัดทำ MOU โดยมี ผอ.สพท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Cluster ที่ 7) ร่วมเป็นสักขีพยานและรับชมการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1

ภาพ/นายพงศ์สัณห์  อุ่นอก ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1
ข่าว/นางสาวมนทิชา  แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
รายงาน/นางสาวฟูซียะห์  บลูกาวาลี
http://www.pattani3.go.th