ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อประชุมหารือร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรอบวงเงินงบประมาณและแนวทางที่กำหนด โดยมี ประธานกลุ่มโรงเรียนหรือผู้แทนกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๒๐ กลุ่ม ร่วมประชุมพิจารณาฯ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียด นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา  เป็นประธานการประชุม