ศธ. ประชุมหารือ กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เตรียมจัดหาครูภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

ศธ. ประชุมหารือ กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เตรียมจัดหาครูภาษาอังกฤษชาวภูฏานเข้าสอนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
———-


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย

เพื่อหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งคุณวุฒิของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานที่หน่วยงานต้องการเป็นไปตามนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้หารือร่วมกับนายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สต.สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ฐิติมา/เพียงแข