การบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม และข้าราชการครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 7 ราย เข้าร่วมพิธีลงนาม  ในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาตนเองร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธาน cluster 16  เป็นผู้แทน ในการลงนาม MOU ร่วมกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้ผ่าน  การสอบคัดเลือกในเขต cluster 16 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว