สพป.ลำพูน เขต 2 คัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษา , ครู , ศึกษานิเทศก์ , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) , พนักงานราชการ , ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 สพป.ลำพูน เขต 2