สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2562 ประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30-11.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2562 ประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง – รัฐบาลได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 – การลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ บริษัท โมบาย โซลูชั่นส์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด – งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563
  3. แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง – กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 – โรงเรียนคำพ่อสอน โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 – โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)