สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 8 ราย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8  ราย ประกอบด้วย

  1. นางสาวเกศินี วิธุระ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
  2. นางสาวอัมพร กลิ่นรสทิพย์ วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
  3. นายเจษฎา สายทอง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
  4. นางสาวลลิตา สุทธิ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
  5. นายอดิเทพ ประกาศิตทอง วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
  6. นางสาวนภาพร พรปิยรัตน์ วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โรงเรียนขุนยวมวิทยา
  7. นางสาวรินดา ศิริสวัสดิ์ วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
  8. นางพานี เที่ยงอยู่ วิชาเอกคหกรรม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

โอกาสนี้  ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สพม.34

การบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2562 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ