สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่  4  ธันวาคม  2562  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาการเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยศูนย์ขับเคลื่อนโครงการคุณภาพประจำตำบล  ได้กำหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เสนอคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2