สพม.36 เข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบ my office เพื่อการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ ณ สพป.เชียงราย เขต 4

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นางสายสุดา ใจกล้า ผุ้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ เข้าศึกษาดูงานการใช้ระบบ my office เพื่อการบริหารจัดการด้านงานสารบรรณ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดย    มีนายกฤษฎ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายการใช้ระบบ my office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในด้านการ ออกเลขหนังสืองานสารบรรณ การจองห้องประชุม การขออนุญาตใช้รถยนต์ เป็นต้น /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว