สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ลงพื้นที่หารือการดำเนินการโครงการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.15 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้ร่วมประชุมหารือคณะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันหน่วยงานเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ และได้ลงพื้นที่เพื่อหารือการดำเนินการโครงการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4