ประธานเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) รับมอบรายการครุภัณฑ์การศึกษาและรายการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) ร่วมต้อนรับพลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ประธานในพิธี และรับมอบ รายการครุภัณฑ์การศึกษา และรายการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน “อาคารพังคี ไปรษณีย์เพิ่มสุข” และอาคารประกอบ ให้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงแหว รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,500,000 บาท จากโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนภูมิภาค ปีที่ 3 (ปี 2561) โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ยกระดับทางวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ อีกทั้งนายไมตรี กุสโร ผอ.โรงเรียนบ้านเชียงแหว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ พิธีจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี