ประกาศ สพฐ. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)

สพฐ. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 ของ สพฐ. (ส่วนกลาง) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ สพฐ. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)