“ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ และการเตรียมพร้อมในการสอบวัดผลระดับชาติ”

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพ ที่ 197 อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนบ้านปุลามาวอ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้สอน และนักเรียน และติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้านการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน ระดับปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลระดับชาติ O-NET,NT และการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 การคิดคำนวณ อีกทั้งยังชี้แนะให้คณะครูใช้ Test Blueprint มาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน และการทดสอบของนักเรียน ส่งเสริมดูแลนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศของโรงเรียน ห้องเรียน ให้พร้อมต่อการเรียนการสอน ในส่วนเรื่องอาหารกลางวันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆ เป็นอย่างมาก เพราะในวัยเด็กนักเรียนนั้นจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปได้อย่างเต็มที่อีกด้วย