สพป.พังงา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สพป.พังงา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยมีนายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี และนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.พังงา พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายประกอบ  ทองดำ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง