วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอ่าน การเขียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมอบวัสดุการเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่างาม (สาขาบ้านดานเม็ก)

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่าน การเขียน ของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมอบวัสดุการเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่างาม (สาขาบ้านดานเม็ก) อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์