สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับสำนักงาน กสทช. และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ดำเนินโครงการ SMART SCHOOL ให้กับโรงเรียนศูนย์ USO Net

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมโรงเรียนศูนย์ USO Net โดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม นำโดยผศ. ทินกร บัวพูล ผอ.โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะอาจารย์ และคณะนัก Programmer

ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการสร้างระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่โรงเรียนอัจฉริยะ (SMART SCHOOL) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ สื่อการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีโรงเรียนในสังกัดร่วมโครงการ จำนวน ๗ โรงเรียน ดังนี้ ๑ โรงเรียนบ้านท่าคาน ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ๓ โรงเรียนบ้านอ่างเสือดำ ๔ โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ๕ โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย ๖ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ๗ โรงเรียนบ้านมาบนาดี ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒