วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม Video Conference “การชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม Video Conference
“การชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม