สพม.36 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ” Sport for all 4.0 ”  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการและลูกจ้าง จากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว