สพม.36 เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส. กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว