“ทวิภาคี”ความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ให้ได้เข้าเรียนต่อในสายอาชีพตามความชอบและความถนัดของนักเรียน ตามโครงการ “ทวิภาคี” โดยพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานสถาบันศึกษาเพื่อการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และนายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ต่อจากนั้นนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) นำโดยรศ.ดร.นิกร วัฒนพนม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการก่อตั้ง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL) และคณะซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ การดำเนินงานโครงการ “ทวิภาคี” ให้กับผู้บริหารโรงเรียน /ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 118 โรงเรียน การดำเนินโครงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากนายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ในอันที่จะส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ให้ได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพตามความชอบ และความถนัดของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3254830824587134