สพม.35 ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจ ติดตาม กำกับการจัดการเรียนการสอนแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบผลการเรียนระดับชาติ (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยมีนายบรรจง สอนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมรายงานผลการจัดการศึกษา

อีกทั้งชื่นชมคณะครูที่ได้จัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนทุกคนอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์  ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ