Conference ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวแววตา  วงศ์พิพัฒน์ชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Video Conference) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ