คณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุม Video Conference ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน