สพม.39 ร่วมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามความต้องการจำเป็นและขาดแคลน ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39