สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565 และร่วมต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ วัดป่าเมตตาธรรม ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว ในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอภูเขียว โดยมี พระครูสิริเมตตาธรรม เจ้าคณะอำเภอภูเขียว แสดงธรรมเทศนา นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของอำเภอภูเขียว และมีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในอำเภอภูเขียว ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอำเภอภูเขียวโดยพร้อมเพรียงกัน