โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูหรือผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จำนวน 60 คน ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดได้อย่างถูกต้อง ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ