สพฐ. จัดประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักวิชาการจาก สพฐ. รวมทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รู้จักการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการทำงาน มีสมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และที่สำคัญต้องพัฒนาผู้เรียนให้ค้นพบความชอบ ความถนัด และศักยภาพของตนเอง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยร่วมกับสำนักต่าง ๆ ใน สพฐ. และได้ดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ 3,831 โรง และในปี 2559 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 15,897 โรง รวมทั้งสิ้น 19,728 โรง ซึ่งในระยะนี้ การจัดกิจกรรมเน้นการพัฒนา 4H คือ Head (กิจกรรมพัฒนาทางด้านสมอง คิดวิเคราะห์) Heart (กิจกรรมพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม) Hand (กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ ทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ) และ Health (กิจกรรมพัฒนาทางด้านสุขภาพ) ต่อมา มีการพัฒนากิจกรรมให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยังคงเน้นพัฒนา 4H และมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม แบบ Active Learning โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง มีความสุขกับการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น และปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้แนะ ซึ่งในปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกโรงแล้ว

ล่าสุดในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับ สพฐ. เพื่อรับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม จำนวน 20 โรง โรงเรียนที่รับเกียรติบัตร จำนวน 11 โรง และโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 157 โรง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 20 โรงเรียน ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้บทเรียนที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างสำหรับโรงเรียนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้ มีระยะเวลาการทำงาน 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2562 โดยสองวันแรก ผู้แทนโรงเรียน 20 โรง จะนำเสนอผลการดำเนินงาน เทคนิควิธีการ การจัดกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ และมีการอภิปรายซักถามเพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ จากนั้น คณะทำงานจะประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลการประชุมครั้งนี้ออกมา

 

“จะเห็นได้ว่าการประชุม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning” เป็นกิจกรรมที่ดี ที่จะได้บทเรียนที่ดี ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนทั่วไปนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้ต่อไป สพฐ. คาดหวังว่าผู้แทนโรงเรียนทั้ง 20 โรง จะให้ข้อมูลที่สะท้อนภาพความสำเร็จ และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ให้คณะทำงานได้สรุปบทเรียนได้ถูกต้องและเป็นรูปธรรมต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

อัฉรา ภาพ/ข่าว