อุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นความจำเป็น ขาดแคลนและคุ้มค่า ในการขอตั้งงบประมาณปี 64

13  ธันวาคม 2562  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมลางสาด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม จำนวน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมติที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ 45 : 55 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  และพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ เฉพาะครุภัณฑ์ที่ส่งประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และผู้เรียนโดยตรงเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เน้นให้คณะกรรมการได้พิจารณาจากข้อมูลในการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ของโรงเรียนทุกโรงเรียน จะต้องเป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละโรงเรียนอย่างครอบคลุม  โดยการจัดลำดับตามความสำคัญ ความจำเป็น  ความขาดแคลน และความคุ้มค่า  ด้วยความเสมอภาค และยุติธรรม