สพป.พิษณุโลก เขต 1 /มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม MOU ส่งเสริมกระบวนการ PLC พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในการดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Ethics in Professional L EARNING Commumity : e-PLC ) ระยะเวลา 6 เดือน วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC)

3.เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างประสบการณ์การบูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู สู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน โดยมีครูประตำการเป็นผู้นำและกำกับ ดูแลเป็นแบบอย่าง

โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่มีนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมเป็นสักขีพยาน

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3260566254013591

 

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1: ภาพ/ข่าว