สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอชาติตระการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ่อภาค โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน โรงเรียนบ้านนาตอน โรงเรียนบ้านนาจาน และ โรงเรียนบ้านนาเปอะ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562