สพม.35 พัฒนาระบบ Big Data

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา Big Data ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่มีขีดสมรรถนสูง มีความทันสมัย และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความละเอียดซับซ้อน

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด ได้เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปุญยากรณ์ เหล่าวัฒนพงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน