สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2562 รองเลขาธิการ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าว สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณมีวัตถุประสงค์เพื่อ

– พัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
– พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ ในกลุ่มเป้าหมาย 261 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ สำหรับครูและนักเรียน
– เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำหรับบริหารจัดการ การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และนำแนวคิดเชิงคำนวณบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
โดยเป็นการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณ และหลักสูตรที่เหมาะสมไปบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูกลุ่มเป้าหมาย ในครั้งนี้เป็นกลุ่มโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง จำนวนทั้งสิ้น 296 คน