อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปี งบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่เจเหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ๆ ละ 1 คน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนจนเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณการบรรยายประจำปีอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามความจำเป็นที่ขาดแคลน โดยจัดการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้พร้อมเอกสารประกอบ โดยนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนายวินิจ สมาธิมงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การฝึกปฏิบัติจริง โดยการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 และการตรวจสอบข้อมูลโดยคณะวิทยากรพี่เลี้ยง

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3263639320372951

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1:ภาพ/ข่าว