พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2562  จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย-ตาก) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยได้รับเกียรติจากนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
จังหวัดสุโขทัย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พ่อขุนรามคำแหงได้ประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรก จนเป็นภาษาไทยที่ใช้กันในปัจจุบัน มีประเพณีเล่นไฟลอยกระทงที่เป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ สุโขทัยเป็นแหล่งพุทธศิลป์สกุลช่างสุโขทัยอันงดงาม ผ้าทอตีนจกของไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย ที่มีลวดลายวิจิตรงดงาม เป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่หลากหลายรูปแบบ ทองโบราณของสุโขทัยเลียนแบบลวดลายจากเครื่องทองโบราณที่พบตามแหล่งโบราณคดีและลายปูนปั้นตามโบราณสถาน เป็นงานอันวิจิตรบรรจง ชาวสุโขทัยเคารพศรัทธาแห่งองค์พระแม่ย่า ซึ่งประดิษฐานในศาลบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และพ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์ผู้ทรงอัจฉริยภาพแห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นที่มาของคำขวัญที่ว่า
“มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณ แห่งความสุข
การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกด้าน และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพและความเป็นเลิศได้
เด็กนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงาน ที่มีคุณภาพ ให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน
โดยมีสถานที่จัดการแข่งขันทั่วทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัยและโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และศูนย์การศึกษาพิเศษ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม การแข่งขัน รวมทั้งสิ้นประมาณ120,000 คน (ทีมงานประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ…..ภาพ/ข่าว)

 

 

 

.