๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)