กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.ปัตตานี เขต 1

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ และนางจงจิตร สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class โรงเรียนบ้านน้ำดำ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ครูและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพห้องเรียน โดยมีผู้สังเกตการสอนและการสะท้อนผลหลังการสอนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี