การประกวด “บริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2563

ด้วยกรมพลศึกษา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางด้วยด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา “บริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2563 หากสนใจสามารถคิดตามรายละเอียดได้ที่ การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2563