แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

ด้วย สพฐ.ขอให้ สพป. สพม. และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรายงานข้อมูลสถิตินักเรียนเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดดังแนบ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่างเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563