สพป.ลพบุรี เขต 1>พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง ตามประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครฯ จำนวน 5 ตำแหน่ง คือ นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด กลุ่มอำนวยการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด กลุ่มนโยบายและแผน, นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการหน่วย) สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน, นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกอบกับประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวม 3 ตำแหน่ง ๆ ละ 1 คน สำหรับตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการหน่วย) สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน, นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไม่มีผู้สมัคร และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกสารศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 1 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)