เด็กบ้านมะนังยง ตานี 3 วันนี้ ยิ้มหวานรับวันเด็ก ปี 2563

3 ม.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนบ้านมะนังยง โดยมีนายปรีชา ยาชะรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนังยงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด โดยทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ เยาวชน และส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง ร่วมสนับสนุนของรางวัลให้แก่เด็กๆ ด้วยในวันนี้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า เราตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ตนเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอให้เด็กและ เยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว    มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน      ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th